GWARANCJE

Udzielamy rocznej gwarancji na naprawę lub wymianę wadliwych produktów, w których uszkodzenia nie powstały z winy kupującego oraz prawidłowej eksploatacji produktu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń/wad:
-1-
Które powstały niezależnie od sprzedającego;
-2-
Wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji (informacje te klient otrzymuje od sprzedającego w momencie dostawy towaru w formie papierowej broszury oraz pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail)
-3-
Wynikających z indywidualnych prób przerobienia produktu na własną rękę wykonywanych przez kupującego;
-4-
Powstałych w wyniku umieszczenia zakupionego produktu w bliskiej okolicy instalacji grzewczych
-5-
Powstałych w wyniku zbytniego wystawiania produktu na działanie promieni słonecznych (np. odbarwienia, zmiany koloru)
-6-
Powstałych w wyniku stosowania środków chemicznych
-7-
Powstałych w wyniku nieodpowiedniego transportu zakupionego produktu przez samego klienta oraz nierozpakowania produktu w ciągu kilku dni od dostarczenia.
-8-
O których klient wiedział w momencie zakupu produktu
-9-
Powstałych w wyniku codziennej eksploatacji produktu takie jak naturalne zmiany w strukturze i poszczególnych warstwach wewnętrznych drewna oraz kolorze.
-10-
Wynikających z nieprawidłowej konserwacji lub jej braku oraz czyszczenia powierzchni drewnianych w nieodpowiedni sposób przez konsumenta.
Ponadto gwarancji nie podlegają różnice w usłojeniu, fakturze czy strukturze drewna pomiędzy produktami zaprezentowanymi na stronie internetowej www.listwypodłogowe.pl czy próbnikach a faktycznym produktem zakupionym przez klienta. Składając zamówienie i wpłacając kwotę zaliczkową na dany produkt klient akceptuje te różnice wynikające z naturalnego usłojenia każdego kawałka drzewa, które jest cechą charakterystyczną tego materiału.
Klient chcący skorzystać z warunków gwarancji zobowiązany jest niezwłocznie po zauważeniu uszkodzeń/wad zgłosić je sprzedającemu w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub na adres email kontakt@listwydebowe.pl. Formularz gwarancji/reklamacji znajduje się tutaj

REKLAMACJE

-1-
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
-2-
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujących formach:
1. pisemnie na adres ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@listwydebowe.pl;
wypełniając poniższy formularz: tutaj do pobrania
-3-
Klient w formularzu reklamacyjnym zawiera przede wszystkim informacje o dacie i okolicznościach wystąpienia wady, sposobie zadośćuczynienia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ( np. obniżka ceny czy wymiana na nowy towar) oraz załącza swoje dane kontaktowe.
-4-
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
-5-
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
-6-
Gdy przesyłka zawiera widoczne uszkodzenia opakowania bądź ślady naruszenia taśmy firmowej prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody. Protokół ten będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji transportowej ze strony przewoźnika jak i naszej.
-7-
Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
-8-
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
-9-
Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia od 15 lutego 2016r. istnieje możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

-1-
Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
– pisemnie na adres: ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@listwydebowe.pl;
– formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj
-2-
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
-3-
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
-4-
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa.
-5-
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

GWARANCJE

Udzielamy rocznej gwarancji na naprawę lub wymianę wadliwych produktów, w których uszkodzenia nie powstały z winy kupującego oraz prawidłowej eksploatacji produktu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń/wad:
-1-
Które powstały niezależnie od sprzedającego;
-2-
Wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji (informacje te klient otrzymuje od sprzedającego w momencie dostawy towaru w formie papierowej broszury oraz pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail)
-3-
Wynikających z indywidualnych prób przerobienia produktu na własną rękę wykonywanych przez kupującego;
-4-
Powstałych w wyniku umieszczenia zakupionego produktu w bliskiej okolicy instalacji grzewczych
-5-
Powstałych w wyniku zbytniego wystawiania produktu na działanie promieni słonecznych (np. odbarwienia, zmiany koloru)
-6-
Powstałych w wyniku stosowania środków chemicznych
-7-
Powstałych w wyniku nieodpowiedniego transportu zakupionego produktu przez samego klienta oraz nierozpakowania produktu w ciągu kilku dni od dostarczenia.
-8-
O których klient wiedział w momencie zakupu produktu
-9-
Powstałych w wyniku codziennej eksploatacji produktu takie jak naturalne zmiany w strukturze i poszczególnych warstwach wewnętrznych drewna oraz kolorze.
-10-
Wynikających z nieprawidłowej konserwacji lub jej braku oraz czyszczenia powierzchni drewnianych w nieodpowiedni sposób przez konsumenta.
Ponadto gwarancji nie podlegają różnice w usłojeniu, fakturze czy strukturze drewna pomiędzy produktami zaprezentowanymi na stronie internetowej www.listwypodłogowe.pl czy próbnikach a faktycznym produktem zakupionym przez klienta. Składając zamówienie i wpłacając kwotę zaliczkową na dany produkt klient akceptuje te różnice wynikające z naturalnego usłojenia każdego kawałka drzewa, które jest cechą charakterystyczną tego materiału.
Klient chcący skorzystać z warunków gwarancji zobowiązany jest niezwłocznie po zauważeniu uszkodzeń/wad zgłosić je sprzedającemu w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub na adres email kontakt@listwydebowe.pl. Formularz gwarancji/reklamacji znajduje się tutaj

REKLAMACJE

-1-
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
-2-
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujących formach:
1. pisemnie na adres ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@listwydebowe.pl;
wypełniając poniższy formularz: tutaj do pobrania
-3-
Klient w formularzu reklamacyjnym zawiera przede wszystkim informacje o dacie i okolicznościach wystąpienia wady, sposobie zadośćuczynienia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ( np. obniżka ceny czy wymiana na nowy towar) oraz załącza swoje dane kontaktowe.
-4-
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
-5-
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
-6-
Gdy przesyłka zawiera widoczne uszkodzenia opakowania bądź ślady naruszenia taśmy firmowej prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody. Protokół ten będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji transportowej ze strony przewoźnika jak i naszej.
-7-
Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
-8-
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
-9-
Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia od 15 lutego 2016r. istnieje możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

-1-
Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
– pisemnie na adres: ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@listwydebowe.pl;
– formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj
-2-
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
-3-
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
-4-
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: ul.Gąbińska 9 lok. 118, 01-703 Warszawa.
-5-
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

LISTWYDEBOWE.PL
ul.Gąbińska 9 lok. 118
01-703 Warszawa
+48 880 655 931
kontakt@listwydebowe.pl